จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติ
ในการทำงาน

Code  of  Conduct

หลักการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความ โปร่งใส โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมในทุกด้าน และสอดคล้องกับ หลักการนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรธรรมาธิบาล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดคู่มือ “จริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติ ในการทำงาน” เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร รวมทั้งการ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันได้แก่พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า/เจ้าหนี้คู่แข่งขัน ทางการค้า สังคมส่วนรวม ในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นคง และความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนให้กับองค์กรและผู้ถือหุ้น

ในนามคณะกรรมการ

บริษัท แกรนด์พาร์ท แพคเกจจิ้ง จำกัด

และ

บริษัท แกรนด์พาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 

กรรมการและกรรมการชุดย่อย หมายถึง กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

พนักงาน หมายถึง ผู้บริหาร พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งต่อไปนี้

 

 • บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัทและในกรณีที่เป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงกรรมการของ

 

นิติบุคคลนั้นด้วย

 

 • คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม (1)

 

 • นิติบุคคลที่บุคคลตาม (1) หรือ (2) มีอำนาจควบคุมกิจการ

 

 • บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า/เจ้าหนี้รัฐบาล ภาคเอกชน สังคม ชุมชนและ สิ่งแวดล้อม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หมายถึง การดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่อาจมีความต้องการส่วนตัว หรือของ บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าโดยทางสายเลือด หรือทางอื่นใด เข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรืออาจขัดขวาง หรือ เป็นอุปสรรคต่อผลประโยชน์สูงสุด

การให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด หมายถึง การให้สิทธิพิเศษ ในรูปของ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือ

 

ประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นสินน้ำใจ เป็นรางวัล หรือ เพื่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดี

การให้สินบน หมายถึง การเสนอให้หรือรับของขวัญ รางวัล หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเอง หรือจาก บุคคลซึ่งต้องการโน้มน้าวให้กระทำการบางอย่างที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิดจริยธรรมทางธุรกิจ

 

ประเพณีนิยม หมายถึง เทศกาล วันสำคัญ หรือ กิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมา เป็นเอกลักษณ์และ มีความสำคัญต่อสังคม

 

 

 1. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มาใช้เป็นแนวทางในการ ดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบและรักษาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและสังคม เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ เพื่อเป็นกลไก และกระบวนการที่จะดูแลให้มีการดำเนินการอย่างจริงจัง นำไปสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่แท้จริง ดังนี้

 

 1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งรัด

 

 1. ปฏิบัติตาม นโยบาย “การกำกับดูแลกิจการ” และ “จริยธรรมทางธุรกิจ” ของบริษัทฯ

 

 1. มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรม

 

 1. ยึดมั่นในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดี

 

 1. คำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการดำเนินงานขององค์กร ด้วยความเสมอภาคและเป็น ธรรม ทางสังคม ต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

 

 1. ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและรักษาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและสังคม

 

 1. สร้างระบบงานที่เข้มแข็ง เพื่อป้องกันการทุจริต ผ่านระบบการตรวจสอบภายใน

 

 1. กำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั่วทั้งองค์กร มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการ ทำงาน

 

 1. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็น และมีมาตรการ คุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส

 

คำขวัญบริษัท : ผลิตสินค้าคุณภาพ บริการรวดเร็วฉับไว มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

วิสัยทัศน์: เป็นผู้นำในการผลิตและออกแบบ บรรจุภัณฑ์พลาสติกและโลหะ ให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร และเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า

พันธกิจ :                  •     มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

 • ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

 

 • มีส่วนร่วมในการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า

 

 • เพิ่มศักยภาพของกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

 

 • เพิ่มขีดความสามารถ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร

 

 • มุ่งเน้นให้มีระบบธรรมาภิบาล การจัดการบริหารความเสี่ยง มีระบบการควบคุมภายใน ที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

 

 

 1. จริยธรรมของกรรมการบริษัทฯ

 

บริษัทฯมุ่งหวังให้กรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทย่อย ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบจริยธรรม ดำรงตน หรือ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนิน ธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

 

 

 • การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ

 

 • ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

 

 • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 

 • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลกิจการที่ บริษัทฯกำหนดขึ้น และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืน การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ต่อหน่วยงานนั้น ๆ

 

 • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชุม มีเรื่องที่จะพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้ เสียท่านนั้นต้องออกจากห้องประชุมและงดการมีส่วนร่วมใด ๆ ในการพิจารณาตัดสินใจใน เรื่องดังกล่าว

 

 • หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตน เพื่อความโปร่งใสในการบริหารอย่างมี ประสิทธิภาพ ดังนี้

 

 • ไม่นำข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อื่นโดยมิ ชอบ
 • ไม่ใช้ความลับขององค์กรในทางที่ผิด และไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กร แม้ พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรไปแล้ว

 

 • ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว จากการเป็นกรรมการ

 

 • ไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง

 

 • ไม่รับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดอันเป็นการขัดต่อประโยชน์ขององค์กร

 

3.1.4        รักษาข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กร ไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรหรือผู้มีส่วนได้เสีย ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามกฎหมาย

 

 

 

 

 

 • ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

 

 • ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 

บริษัทฯ มีนโยบายที่มิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดข้อควรปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

 

 • หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับบริษัทฯ

 

 • กรณีที่จำเป็นต้องทำรายการนั้น เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้ทำรายการนั้นเสมือนการ ทำรายการกับบุคคลภายนอกที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึง กระทำกับคู่สัญญาทั่วไป ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่เป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

 

 • ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือที่ปรึกษาใน องค์กรอื่น การดำรงตำแหน่งนั้นต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่

 

โดยตรงในบริษัทฯ

 

 • การใช้ข้อมูลภายใน

 

 • ห้ามใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการหา ประโยชน์ส่วนตน เพื่อผู้อื่น หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

 

 

 • ห้ามใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตน

 

 • ห้ามใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้อ้างอิงต่อบุคคลภายนอก เพื่อสร้างประโยชน์ส่วนตัว

 

 • ห้ามเปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขัน แม้หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ไปแล้ว

 

 • ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ

 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากร และทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหารและ พนักงาน ดังนี้

 

 1. ใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด

 

 1. ช่วยกันดูแลมิให้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ

 

 • การจัดทำเอกสาร

 

 • ต้องจัดทำเอกสารต่าง ๆ ด้วยความสุจริต รอบคอบ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

 

 • ห้ามมิให้ปลอมแปลงหนังสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษัทฯ

 

 • การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 • อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้ถือเป็น ทรัพย์สิน ของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

 

 • ห้ามผู้บริหาร และพนักงาน เปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลที่ทางบริษัท

 

ฯ ซื้อมาทั้งที่อยู่และไม่อยู่ในระบบข้อมูลของบริษัทฯ หรือคัดลอกข้อมูลใส่ในสื่อบันทึก ข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

 • ห้ามผู้บริหารและพนักงาน เปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ลบทิ้ง หรือทำลายข้อมูลของบริษัทฯ โดย ไม่ได้รับอนุญาต

 

 • ห้ามผู้บริหารและพนักงาน นำซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายมาใช้และห้ามคัดลอกซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ์ด้วยเหตุผลใด ๆโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์นั้น ๆ

 

 • ห้ามผู้บริหารและพนักงานปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ ที่ นอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานที่บริษัทฯติดตั้งให้นอกจากได้รับอนุญาตเป็นกรณีไป

 

 • ห้ามผู้บริหารและพนักงานใช้อีเมล์ของบริษัทฯ ในการส่งต่อข้อความที่กล่าวร้าย ทำให้ เสื่อมเสีย หรือข้อความที่หยาบคาย ลามก ข่มขู่ก่อกวน หรือสร้างความรำคาญให้กับ ผู้อื่น
 • ผู้บริหารและพนักงาน ควรใช้อินเทอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงาน และจะต้องหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอันดี งาม
 • ผู้บริหารและพนักงานควรใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ ที่บริษัทฯ จัดให้เช่น โทรศัพท์โทรสาร โทรศัพท์มือถือ อย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ โดยคำนึงถึง ประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก

 

 • ห้ามผู้บริหาร และพนักงานเข้าถึงระบบหรือข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้มีไว้สำหรับ ตนโดยมิชอบ

 

 • ห้ามผู้บริหารและพนักงานที่ล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลและระบบ คอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้น หรือไม่ได้มีไว้สำหรับตนโดยมิชอบ และปรารถนาหรือทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น

 

 • บริษัทฯ หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการ ใช้งานทรัพย์สินภายใต้ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม

 

 

 1. จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

การปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลย์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไป กับการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม ดังนั้น บริษัทฯจึงมุ่งมั่นที่จะประกอบ ธุรกิจด้วยความสุจริตและเป็นธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และคำนึงถึง ผลประโยชน์และผลกระทบจากการดำเนินงานขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อันได้แก่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้คู่แข่งทางการค้า และชุมชน ตลอดจนการดูแลการดำเนินงานด้านความ ปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

 

4.1       นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ บริษัทฯมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะ ยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

 

 • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้การตัดสินใจอย่าง สมเหตุสมผล บนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อว่าเพียงพอ ถูกต้อง ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรง ทางอ้อม และทำโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม ไม่ กระทำการโดยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

 

 • ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทฯ มติกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์ สูงสุดของผู้ถือหุ้น

 

 • จัดการ ดูแล มิให้สินทรัพย์ของบริษัทฯ เสื่อมค่า หรือสูญหายโดยมิชอบ จัดให้มีระบบควบคุม ภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล

 

 • เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้ามามีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนิน กิจการ ภายใต้การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 

 • รายงานสถานภาพของบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วนตามความเป็นจริง และทันต่อ สถานการณ์

 

 • แจ้งข้อมูล ข่าวสารและสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง และเพียงพอต่อการ ตัดสินใจแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และในเวลาที่เหมาะ

 

 • ดูแลไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดย ให้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯ ต่อ บุคคลภายนอก และ/หรือดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับบริษัทฯ

 

 • จัดให้มีช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสการกระทำที่ไม่สุจริตหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ครอบคลุม ถึงเว็บไซต์ไปรษณีย์และโทรคมนาคม และมีกระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียน การคุ้มครอง ผู้ร้องเรียน รวมถึงแจ้งผลการดำเนินการต่อผู้ร้องเรียนอย่างเป็นระบบและยุติธรรม

 

 • จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลหลากหลายช่องทาง รวมทั้งจัดทำเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก และจัดทำข้อมูลด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายทั้งใน รูปแบบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

 • นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน

 

 • บริษัทฯมีมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่ทางการกรณีมีการทำผิดกฎหมาย หรือผิด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะได้รับความคุ้มครอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สั่ง พักงาน ข่มขู่รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง (มาตรา 89/2) อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้ง เบาะแสเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณ

 

 • บริษัทฯตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพแก่บริษัทฯ บริษัท ฯจึงให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ทั้งในเรื่องการให้โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม เพื่อให้พนักงานเป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคมด้วย บริษัทฯ จึงได้กำหนด หลักการปฏิบัติต่อพนักงานดังนี้

 

 • ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
 • ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรี ของความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

 

 • จัดเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงานและให้พนักงานได้รับค่าตอนแทนที่

 

เหมาะสมตามศักยภาพ

 

 • ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และจัดระบบการทำงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงมีสุขอนามัยที่ดี

 

 • ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาส ให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

 

 • แต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัลและลงโทษพนักงาน ด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐาน ของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน

 

 

 • ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและสถานภาพของบริษัทฯ ให้พนักงานทราบ อย่างสม่ำเสมอ

 

 • รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน

 

 • หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การ งานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

 

 • สร้างจิตสำนึกที่ดีให้พนักงานรู้จักการเป็นผู้ให้และเป็นพลเมืองดีของสังคม

 

 • จัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถร้องเรียน ในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือแจ้ง เบาะแสเกี่ยวกับเรื่องที่อาจเป็นการกระทำผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแก้ไข รวมถึง มาตรการคุ้มครองพนักงานผู้ร้อง ที่เป็นระบบและยุติธรรม
 • บริษัทฯและตัวแทนองค์กรต้องสนับสนุนการใช้สิทธิทางการเมืองของพนักงานด้วยความ

 

เป็นกลาง

 

 • นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า

 

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ ความสำเร็จของธุรกิจบริษัทฯ และมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

 

 1. ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ไม่ค้ากำไรเกินควร

 

 1. ให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบ เกี่ยวกับสินค้า การบริการ

 

 1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

 

 1. ปฏิบัติกับลูกค้าด้วยความสุภาพ เป็นที่วางใจได้ของลูกค้า

 

 • มีระบบการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า ไม่ส่งต่อ ข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า และไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของ ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

 

 1. รับประกันสินค้า ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาที่เหมาะสม และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้บริโภค

 

 • ให้มีระบบ/กระบวนการ ที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้า และบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองการส่งมอบ และการดำเนินการอย่างถึงที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

 

 1. สนับสนุนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของลูกค้า

 

 • นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้

 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า รวมถึงเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึง ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็น จริง รายงานที่ถูกต้อง และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

 

 1. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

 

 1. ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา
 2. การรับสิ่งของ หรือ ประโยชน์อื่นใด :

 

 • ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนักงาน รับ หรือ ขอเรี่ยไรของขวัญ เช่น การเลี้ยงรับรอง การให้บริการ การสนับสนุนทางการเงิน หรือ เงินรางวัล จากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ

 

 • ห้ามรับสิ่งของหรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่ หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับองค์กร เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน โดยสิ่งของหรือ ประโยชน์อื่นใดนั้น ต้องมีราคาหรือมูลค่าการรับในแต่ละโอกาส มีมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาของตนทราบทันทีโดยการรับสิ่งของดังกล่าวต้องไม่มีอิทธิพล

 

ต่อการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด โดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่

3.3 การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.2 ซึ่งมีความจำเป็นที่

 

ต้องรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคลหรือระหว่างองค์กร ให้ผู้รับ รายงานให้ ผู้บังคับบัญชาของตนทราบ และส่งมอบสิ่งของนั้นให้ฝ่ายธุรการ และกิจกรรม เพื่อสังคม เพื่อใช้ในกิจการของกิจกร ภายใน 5 วันทำการ

 

 • การให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด : ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนักงานเสนอผลประโยชน์หรือ สิ่งจูงใจในรูปใด ๆ ทั้งสิ้น ต่อบุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ และก่อให้เกิด ความขัดแย้ง

 

 • กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้อง เปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าและร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว และหามาตรการ ป้องกัน

 

 1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด

 

 1. กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาแนว

 

ทางแก้ไข

 

 1. ให้โอกาสคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ความ ปลอดภัยและอาชีวอนามัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

 1. ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่ค้า และเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้ามามีส่วน ร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ

 

 

 • นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

 

บริษัทฯมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการ แข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีฉ้อฉล ดังต่อไปนี้

 

 1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีส่งเสริมการค้าเสรีและไม่ใช้วิธีทุ่มตลาด

 

 1. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
  1. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

 

 1. ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา/ ลิขสิทธิ์

 

 

 • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยมี แนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

 

 1. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

 

 

 1. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า มีมาตรการประหยัดพลังงาน และส่งเสริม กระบวนการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่

 

 • จัดให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่าง เหมาะสม เช่น การมีระบบป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน การจัดสถานที่ทำงาน ให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ เพื่อให้บุคลากรตลอดจนผู้เข้ามาในบริษัททุกคนปลอดภัยจาก อันตรายจากอุบัติเหตุและโรคภัย

 

 • กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานต้องเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้าง คุณภาพด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความ ปลอดภัย และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา

 

 

 • ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมไทย และพร้อมให้ความร่วมมือกับองค์กร ต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทมีส่วนร่วม ในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางในการดำเนินงานดังนี้

 

 1. ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น เพี่อการพัฒนา ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

 

 1. บริษัทฯ กำหนดให้มีมาตรการป้องกัน/แก้ไข เมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อัน เนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

 

 1. สนับสนุนกิจกรรมชุมชม , วัด ใกล้เคียง

 

 • จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยการมีส่วนร่วมของพนักงาน ตลอดจนส่งเสริมให้ พนักงานมีโอกาสในการทำความดีเพื่อพัฒนาจิตอาสา และให้พนักงานร่วมปฏิบัติตนเป็นพลเมือง ดีของสังคม

 

 • สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่น ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถานศึกษา ศาสนสถาน และสุขลักษณะของเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส รวมถึงสิ่งแวดล้อมของชุมชน ด้วย

 

 1. เสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่น

 

 1. ส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจชุมชนท้องถิ่น และให้โอกาสในการเป็นคู่ ค้ากับบริษัทฯ

 

 1. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยการสรรหาและสนับสนุนในการจ้างงานและ ผลิตภัณฑ์ของชุมชน

 

 1. สื่อสารกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

 

 

 1. จริยธรรมพนักงาน

 

 • การปฏิบัติต่อตนเอง

 

 1. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รายงานตามความเป็นจริง

 

 1. เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

 

 1. ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ

 

 

 

 • การปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องและสังคม

 

 1. ผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพ และส่งมอบให้ตรงเวลาตามที่ลูกค้าต้องการ

 

 1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย

 

 1. ยอมรับในข้อผิดพลาดและส่งมอบสินค้าทดแทนให้กับลูกค้า
 2. ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าก่อนได้รับอนุญาต

 

 1. มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้น

 

 1. มีส่วนร่วมในการสืบสานขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่น

 

 

 • การปฏิบัติระหว่างพนักงาน

 

 1. ไม่ชักจูงหรือชี้นำการตัดสินใจของเพื่อนร่วมงานในสิทธิเรื่องการเมือง

 

 1. มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงาน ช่วยเหลือการงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม
 2. ใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและเหมาะสม

 

 

 • การปฏิบัติต่อองค์กร

 

 1. ทำงานด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ

 

 1. การใช้รัพย์สิน และสวัสดิการต่างๆ ขององค์กร อย่างรู้คุณค่า

 

 1. ตั้งใจเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า

 

 1. ติดตามข่าวสารเพื่อใช้เป็นเหตุผลในการพูดคุย

 

 1. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายตามที่บริษัทฯกำหนด

 

 • การใช้สิทธิทางการเมือง บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมี

 

ส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนหนึ่งคนใด ไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทฯไปใช้สนับสนุน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมือง หรือนักการเมืองใด ๆ

 1. การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน

 

บริษัทฯกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่ จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ใน คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการ ทำงานนี้อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตามสมัครใจ และไม่สามารถอ้างอิงว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้น

 

ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้ สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตาม คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน อย่าง จริงจัง

 

บริษัทฯไม่พึงปรารถนาที่จะให้การกระทำใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ขัดกับหลักจริยธรรมที่ดีหากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ใดกระทำผิดจริยธรรมที่กำหนดไว้จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระทำที่ เชื่อได้ว่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ระเบียบ และข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทฯจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ดำเนินการต่อไปโดยไม่ชักช้า

 

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กำหนดให้มีการทบทวนคู่มือ “จริยธรรม ธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” เป็นประจำทุกปี

 

 1. การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

 

คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย มีช่องทางการร้องเรียน การแสดง ความเห็น และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อ ร้องเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ของบริษัทฯ ดังนี้

 

7.1       ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการ ในการรับข้อร้องเรียน

 

1) นายสุทัศน์ โพธิ์สวัสดิ์มณี อีเมล์ที่ suthat9@hotmail.com โทร.081-8460205 หรือ
2) นางสาวน้องขวัญ พุทธสะอาด อีเมล์ที่ nongkwanp@gmail.com โทร.086-8899043 หรือ
3) นางสาวกรรวี แรงโสม อีเมล์ที่ kron_ra_wee@hotmail.com โทร.095-6138411 หรือ
4) นายชูชาติ งามเฉลียว อีเมล์ที่ chuchart2552@hotmail.com โทร.089-6785315

 

หรือส่งผ่านไปรษณีย์ถึง

 

กรรมการผู้จัดการ บริษัทแกรนด์พาร์ท แพคเกจจิ้ง จำกัด 128 หมู่ที่ 4 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

 

 

7.2       กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

 

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อเป็น แนวทางสู่การพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ดังนี้

 

 1. ผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรม

 

 • ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระ ปฏิบัติหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อ พิจารณาการร้องเรียน โดยแยกแยะเรื่องที่เกี่ยวข้องออกเป็นประเด็น ด้านการบริหารจัดการ ด้าน การพัฒนาความรู้การตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นต้น

 

 1. มาตรการดำเนินการ: ผู้รับข้อร้องเรียนนำเสนอกรรมการอิสระเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง และกำหนด มาตรการดำเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

 

 • การรายงานผล: ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียน เปิดเผยตนเอง ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ ให้รายงานผลต่อกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

 

 

7.3    มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

 

 

 • ผู้ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะไม่ปลอดภัย แต่ หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้องค์กรสามารถรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ ทราบ

 

 • ผู้รับข้อร้องเรียน จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ/คำนึงถึงความปลอดภัย โดยได้กำหนด มาตรการคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน และ/หรือ ผู้ที่ให้ข้อมูล และ/หรือ ความร่วมมือในการ ตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น การเปลี่ยนตำแหน่ง งาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สั่งพักงาน ข่มขู่รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง อันเนื่องมาจาก สาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน

 

 1. วินัย

 

คณะกรรมการบริษัทฯถือว่าจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการทำผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามและส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน โดยการกระทำต่อไปนี้ถือเป็นการผิดจริยธรรม

 

 1. การไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

 

 1. แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่นไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

 

 1. ละเลย เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมฯ ในกรณีที่ตนทราบ

 

 1. ไม่ให้ความร่วมมือ ขัดขวาง การสืบสวน/สอบสวน ข้อเท็จจริง

 

 1. การกระทำอันไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน จากการรายงานการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมฯ