วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำของการผลิตสินค้าในกลุ่มบรรจุภัณฑ์กล่องพลาสติกลูกฟูกและชั้นเหล็กวางสินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศ

เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับและยกย่องที่สุดในประเทศ ด้านคุณภาพของงาน การออกแบบและการผลิต การส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดการ และความปลอดภัยในการดำเนินงาน

พันธกิจ

สร้างความแข็งแกร่งในการปฏิบัติงาน และส่งเสริม ให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทและลูกค้า

บรรลุการเป็นผู้นำ ในด้านความพึงพอใจของลูกค้า และในด้านคุณภาพของสินค้าที่ส่งมอบ การบริการ และความซื่อสัตย์

กำหนดให้ความปลอดภัยเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดของกิจกรรมรากฐานของบริษัท สร้างสังคมที่มีคุณภาพโดยการทำกิจกรรมที่มีคุณค่าเพื่อสังคม

หลักการ

ผลิตสินค้าคุณภาพ บริการรวดเร็วฉับไว  มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ